Regulamin Testujemy Aplikacje

Regulamin Testujemy Aplikacje

I. Definicje

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.testujemyaplikacje.pl wraz z Panelem Testera znajdującym się pod adresem panel.testujemyaplikacje.pl.

Panel Testera – panel do zarządzania pracą Testera w ramach serwisu Testujemy Aplikacje, który znajduje sie pod adresem internetowym panel.testujemyaplikacje.pl

Tester – osoba posiadająca konto w Serwisie.

Operator Systemu – podmiot obsługujący prawidłowe działanie serwisu internetowego Testujemy Aplikacje. Operatorem Systemu jest firma HappyProject Sp. z o.o., adres: Opole, ul. Technologiczna 2, NIP: 899-274-48-99, REGON: 160203012.

Projekt – działanie podejmowane przez Testera, obejmujące pobranie, przetestowanie i poprawne zrecenzowanie i ocenienie w AppStore lub Google Play wskazanej w Panelu Testera aplikacji, z którego tytułu Tester otrzymuje od Serwisu wynagrodzenie przypisane Projektowi.

 1. Testerem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Utworzenie Konta i uczestniczenie w kampaniach jest dobrowolne i bezpłatne.
 1. Akceptując Regulamin, Tester wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
  1. Tester zapoznał się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki,
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. Jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia w Portalu Danych osób trzecich bez ich zgody.
 3. Tester w każdej chwili może zażądać usunięcia go z Bazy. Żądanie takie powinien przesłać droga elektroniczną na adres kontakt@testujemyaplikacje.pl. Na takie żądanie Operator Systemu odpowiada w ciągu 14 dni.
 4. Operator Systemu ma prawo zmieniać zawartość Serwisu w związku z jego rozwojem – dotyczy to zarówno części informacyjnej jak i funkcjonalnej.

II. Dane

 1. Podanie w Panelu Testera danych przez Testera jest dobrowolne, ale konieczne, aby dokonać wypłaty środków zgromadzonych w serwisie z tytułu przeprowadzonych testów.
 2. Operator systemu przetwarza dane Testera:
  1. w celu świadczenia przez Operatora Systemu usług na rzecz klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na rzecz klientów,
  2. w celach marketingowych.
 1. Tester wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 1. W szczególnych przypadkach Operator Systemu może zażądać od Testera przesłania kopii lub skanów dokumentów potwierdzających podane dane – w takim wypadku przesłane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji zgodności lub prawdziwości danych.
 1. Tester ma prawo wglądu do swoich Danych w każdym czasie, oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Testerów.
 1. Tester ma obowiązek aktualizować Dane, podane w Serwisie po każdej ich zmianie.
 1. W przypadku posiadania przez Operatora Systemu wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Testera, może on:
  1. wezwać Testera do usunięcia lub poprawienia danych wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni od dnia wezwania,
  2. zażądać od Testera przesłania kopii lub skanów dokumentów potwierdzających wprowadzone dane,
  3. w przypadku nieusunięcia lub niepoprawienia przez Testera Danych, zablokować Testerowi dostęp do Konta lub usunąć jego Konto. W takim wypadku zgromadzone przez Testera środki zostają zablokowane do czasu potwierdzenia przez Testera prawidłowości danych podanych w Panelu.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Tester może posiadać tylko 1 (słownie: jedno) Konto.
 2. Tester może zdefiniować w Serwisie wiele urządzeń, na których realizuje testy aplikacji, pod warunkiem, że na każdym urządzeniu wystawia recenzje aplikacji pod innym identyfikatorem Google Play lub AppStore.
 1. Akceptacja Regulaminu zobowiązuje do:
  1. powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudniać poprawne działanie Strony i Bazy Testerów,
  2. powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność innych Testerów,
  3. Profesjonalnego podejścia do testów realizowanych w ramach Serwisu, w szczególności do wystawiania recenzji kompleksowo i wartościowo opisujących efekt testów oraz ocenę końcową.
  4. Realizacji testów, do których Tester się zgłosił, zakończonych wystawieniem recenzji w Google Play lub AppStore.
 1. Naruszenie zobowiązań Testera, o których mowa w ust. 1 może skutkować zablokowaniem konta Testera przez Operatora i uniemożliwieniem Testerowi powtórnej rejestracji w Serwisie. W takim wypadku środki zgromadzone przez Testera są jemu wypłacane, pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w rozdziale V regulaminu

IV. Udział w Projektach

 1. Przystąpienie Testera do Projektu odbywa się za pośrednictwem Panelu Testera.
 1. Przystąpić do Projektu może tylko zarejestrowany Tester, który posiada zarejestrowane w Panelu Testera urządzenie z systemem operacyjnym, dla którego Projekt jest dedykowany.
 1. Realizacja Projektu obejmuje:
  1. Pobranie i zainstalowanie aplikacji spod adresu internetowego wskazanego w Panelu Testera, na urządzenie wskazane w Panelu Testera przez Testera
  2. Przetestowanie aplikacji przez Testera zgodnie z wytycznymi podanymi w Panelu Testera oraz zgodnie ze standardami związanymi z testowaniem aplikacji mobilnych.
  3. Wystawienie oceny i recenzji aplikacji w AppStore lub Google Play pod pseudonimem wcześniej zdefiniowanym w Panelu Testera przypisanym do urządzenia wskazanego przez Testera do testowania Aplikacji.
  4. Zgłoszenie do Operatora Serwisu faktu zakończenia testów za pomocą dedykowanej funkcji w Panelu Testera
 1. Po realizacji wszystkich punktów projektu wymienionych w ust. 3, Operator Systemu kwalifikuje Projekt do zakończenia, co wiąże się z naliczeniem Testerowi wynagrodzenia przypisanego w Panelu Testera do danego projektu. W przypadku negatywnej weryfikacji realizacji projektu, wynagrodzenie nie jest naliczane, a Tester jest informowany o powodach negatywnej weryfikacji. W takim wypadku Tester ma możliwość powtórzenia realizacji Projektu, a następnie zgłoszenia go do ponownej weryfikacji.
 1. Weryfikacja realizacji Projektu przez Operatora następuje w ciągu 7 dni od zgłoszenia zakończenia Projektu przez Testera.
 1. Testy powinny być realizowane przez Testera z należytą starannością. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją testów przez Testera.
 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane przez Testerów.
 1. Tester ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami w Serwisie oraz w związku z realizacją Projektów, w tym za podanie nieprawdziwych Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej i innych informacji poufnych lub niezgodnych z prawem.
 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Testera szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera.

V. Wypłata wynagrodzenia

 1. Tester ma możliwość zlecenia w dowolnym momencie wypłaty środków zgromadzonych z tytułu realizowanych testów, pod warunkiem, że:
  1. Wartość zgromadzonych środków przekracza 25,00 USD
  2. Tester podał w Panelu Testera wszystkie dane profilowe oraz numer konta do przelewu.
 1. Wypłata wynagrodzenia jest zlecana przez Testera w Panelu Testera za pomocą dedykowanej funkcjonalności.
 1. Domyślnie wypłata realizowana jest w walucie PLN, po przeliczeniu z USD zgodnie z kursem prezentowanym w Panelu Testera. Tester może zażądać realizacji wypłaty w USD, o czym musi poinformować przed zgłoszeniem zlecenia wypłaty mailem na adres kontakt@testujemyaplikacje.pl.
 1. Wypłata jest realizowana na konto bankowe podane przez testera w Panelu Testera. W przypadku gdy konto zarejestrowane jest w banku z siedzibą poza terytorium Polski, wypłata jest pomniejszana o wszystkie opłaty z tytułu realizacji przelewu zagranicznego.
 1. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana przez Operatora Systemu możliwie szybko i nie później niż w ciągu 7 dni od momentu jej zlecenia przez Testera, pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia kryteriów, zlecenie wypłaty jest anulowane, a Tester jest informowany o konieczności spełnienia niespełnionych kryteriów. Po ich spełnieniu, Tester ma możliwość ponownego zlecenia wypłaty.

VI Kodeks Testera

 1. Naturalność – Tester dzieli się tylko szczerymi opiniami. Przedstawia szczere i wiarygodne opinie na temat testowanych aplikacji.
 1. Tester wybiera Projekty, które go interesują oraz dotrzymuje wskazanych terminów.
 1. Tester utrzymuje kontakt z Operatorem Serwisu, pyta i informuje o wszystkich spostrzeżeniach dotyczących Serwisu.
 1. Tester nie wypowiada się o aplikacji lub jakimkolwiek podmiocie w sposób wulgarny lub obraźliwy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Testerom w Serwisie.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W razie dokonania zmian w Regulaminie, Operator Serwisu niezwłocznie poinformuje o tym Testerów przez publikację zmian w treści Regulaminu na Stronie oraz drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2016 roku do dnia odwołania bądź wprowadzenia zmian.